Obchodní podmínky: Nákupní řád

Provozovatelem internetového obchodu www.Datram-Plus.cz   je společnost ELEKTROSTAR s.r.o.

Upřímnou snahou společnosti  je nabídnout zákazníkovi takové nákupní a reklamační podmínky, které by byly lepší než jsou běžné nákupní a reklamační podmínky nabízené konkurencí nebo podmínky vyžadované příslušnými zákony. Pokud jsou přesto v některém z níže uvedených bodů podmínky tohoto řádu v rozporu se zákonnou úpravou chránícího koncového spotřebitele (např. při změně zákona může zákonná úprava chránit koncového spotřebitele lépe, než je tomu dáno tímto řádem), poté se jedná v tomto bodě o podmínky platné pouze pro právnickou osobu a podmínky pro koncového spotřebitele se řídí zákonnou úpravou.

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.Datram-Plus.cz/. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (provozovatel) a kupujícího (zákazník).

2. OBJEDNÁVKA A UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

 • Podáním objednávky kupující stvrzuje,že se seznámil s těmito obchodními podmínkami jakož i reklamačním řádem a že s nimi souhlasí.
 • Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká v okamžiku potvrzení objednávky ze strany prodávajícího. Objednávku je možné stornovat pomocí kontaktů uvedených u vybrané pobočky.
 • Kupující dostane zboží za cenu platnou v okamžiku objednání. V případě, že se jedná o speciální zboží na objednávku, nebo zboží, které není na skladě, prodávající kupujícímu předem potvrdí telefonicky / e-mailem cenu a termín dodání. Tuto cenu je prodávající oprávněn měnit vzhledem k aktuální situaci na trhu a v závislosti na vývoji kurzu Kč vůči zahraničním měnám. Pokud kupující s takovouto změnou nesouhlasí, objednávku nepotvrdí a tato není realizována. Akční nabídky jsou platné vždy dle termínu u dané akce uvedené či do vyprodání zásob.
 • Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.
 • Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v registračním formuláři.
 • Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího, pod podmínkou zaplacení kupní ceny, jeho převzetím.
 • Vyplněním registračního formuláře, či závazné objednávky v rámci internetového obchodu www.Datram-Plus.cz, kupující dává prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech.
 • K produktu bude účtován recyklační poplatek, který je uveden vždy u výrobku a tento je stanoven zákonem. Poplatek za dopravu je specifikován v dodacích podmínkách.  Balným se rozumí kontrola kompletnosti produktu (ovladače, kabely, anglické manuály), přibalení českého manuálu, bezpečné zabalení křehkého výrobku v případě, že původní obal nedostatečně chrání výrobek proti poškození při dopravě, zabalení výrobku pečetící páskou tak, aby nemohlo dojít k otevření krabice bez porušení bezpečnostní pásky, načtení sériových čísel a další zajištění informací o výrobku pro nutné zajištění pojištění při dopravě výrobku. Pojištění výrobku poškození dopravcem při dopravě od dodavatele k zákazníkovi je dodavatelem zajištěno.
 • Při převzetí zboží kupující obdrží dodací list, který je zároveň záručním listem v případě, že není přiložen záruční list výrobcem.

3. REKLAMACE

 • Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s reklamačním řádem internetového obchodu a právním řádem platným v ČR.
 • Zboží můžete reklamovat přímo v autorizovaných servisech.
 • Zboží lze reklamovat u provozovatele dle podmínek reklamačního řádu na adrese
  info@datram-plus.cz.
 • Výměna nebo vrácení zboží je možné pouze v případě vrácení bez známek užívání v původním stavu, vhodném obalu a s veškerým příslušenstvím.

4. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY (VRÁCENÍ ZBOŽÍ)

Kupující (soukromá osoba, nikoli podnikatel s IČ) má právo podle § 53 odst. 7 občanského zákoníku právo od smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. Lhůta začíná běžet ode dne následujícího po dni, ve kterém kupující spotřebitel převzal zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu ve lhůtě čtrnácti (14) dnů prokazatelně doručeno.  Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování vrátit prodávajícímu. Prodávající do 30 dnů od odstoupení vrátí zákazníkovi zpět odpovídající částku předem dohodnutým způsobem. Kupující nemůže odstoupit podle odstavce 7 od kupní smlouvy:

 • na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění,
 • na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele,
 • na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání,
 • na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal,
 • na dodávku novin, periodik a časopisů,
 • spočívajících ve hře nebo loterii.

Uplatní-li kupující právo na odstoupení od smlouvy, má prodávající právo na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží. Kupující spotřebitel bere na vědomí, že v případě odstoupení od kupní smlouvy podle čl. 4 má prodávající podle ustanovení § 53 odst. 10 občanského zákoníku právo na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží, zejména pokud bylo vrácené zboží kupujícím spotřebitelem poškozeno, nadměrně opotřebeno, částečně spotřebováno anebo pokud kupující spotřebitel užíval zboží zjevně výrazně nad míru, která postačuje ke zjištění, zda mu zboží vyhovuje. Prodávající upozorňuje kupujícího, že skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením zboží vyplývají z nákladů požadovaných třetími osobami (tj. subjekty poskytujícími odborný servis, opravu a údržbu) po prodávajícím, přičemž tyto náklady mohou být následující (uvedené částky jsou pouze orientační, může dojít k jejich navýšení a mohou tak přesáhnout kupní cenu zboží):

a) odborné posouzení stavu zboží: 300,- Kč až 5 000,- Kč;
b) odborné umytí, vyčištění a uvedení zboží do původního stavu: 300,- Kč až 2 000,- Kč;
c) odborná výměna poškozených či nadměrně opotřebených částí zboží: 100,- Kč až 5 000,- Kč;
d) odborné nové zabalení zboží: 500,- Kč až 2 000,- Kč;
e) přeprava zboží k odborným třetím osobám a zpět k prodávajícímu: 300,- Kč až 2 000,- Kč.

5. PRÁVA A POVINNOSTI PRODÁVAJÍCÍHO

 • Prodávající má povinnost vyřídit závaznou objednávku, odeslat objednané zboží a dodat na adresu kupujícího v termínu, který kupujícímu sdělí při potvrzení objednávky. Při převzetí zboží obdrží kupující ke zboží vždy daňový doklad, záruční list a český manuál.
 • Veškeré osobní údaje poskytnuté při registraci jsou důvěrné.
 • Prodávající má povinnost vymazat registrovaného zákazníka z databáze v případě, že o to zákazník písemně požádá.
 • Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující opakovaně neplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu.
 • Prodávající má právo od kupní smlouvy (závazné objednávky) odstoupit, stane-li se plnění nemožným, nedohodne-li se s kupujícím na novém plnění.

V případě, že kupující zaplatil objednané zboží předem (bankovním převodem, gsm banking apod.) a odstoupí-li od smlouvy z výše uvedeného důvodu, vrátí prodávající kupujícímu celou částku nejpozději do 30 dnů od doručení písemného odstoupení od smlouvy.

6. PRÁVA A POVINOSTI KUPUJÍCÍHO

 • Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.
 • Odesláním elektronické objednávky kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, též platnou cenu objednaného zboží uvedenou v katalogu Internetového obchodu Datram-Plus.cz, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.
 • Účastníci se výslovně ve smyslu ust. § 262 odstavce 1 obchodního zákoníku dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti obchodním zákoníkem, zejména jeho ust. § 409 a násl.

Tento Nákupní řád nabývá účinnost 12. listopadu 2012. Změny řádu vyhrazeny.

Orientační ceník nákladů spojených s vrácením zboží

  Obalový materiál Dokompletace příslušenství SW inicializace Vyčištění zařízení
Komponenty PC, ostatní 450 Kč 550 Kč 545 Kč 545 Kč
Monitory, TV, PC sestavy 850 Kč 550 Kč 1550 Kč 890 Kč
Notebooky, Navigace, PDA, Fotoaparáty, Video 850 Kč 550 Kč 1490 Kč 890 Kč
Multimédia, Tiskárny, Scannery, UPS 550 Kč 550 Kč 845 Kč 545 Kč

Uvedené ceny jsou bez DPH . Ceník je orientační, uvedené ceny se mohou lišit v závislosti na skutečných nákladech spojených s vrácením zboží.