Reklamační řád internetového obchodu www.Datram-Plus.cz

Reklamační řád upravuje záruku na zboží a postup při jeho reklamaci

Upřímnou snahou společnosti  je nabídnout zákazníkovi takové nákupní a reklamační podmínky, které by byly lepší než jsou běžné nákupní a reklamační podmínky nabízené konkurencí nebo podmínky vyžadované příslušnými zákony. Pokud jsou přesto v některém z níže uvedených bodů podmínky tohoto řádu v rozporu se zákonnou úpravou chránícího koncového spotřebitele (např. při změně zákona může zákonná úprava chránit koncového spotřebitele lépe, než je tomu dáno tímto řádem), poté se jedná v tomto bodě o podmínky platné pouze pro právnickou osobu a podmínky pro koncového spotřebitele se řídí zákonnou úpravou.

Reklamační řád

1. Tento reklamační řád se vztahuje na zboží zakoupené v internetovém obchodě www.datram-plus.cz provozovaným společností ELEKTROSTAR s.r.o., jehož reklamace byla uplatněna v záruční době. Reklamační řád byl vypracován v souladu s Obchodním zákoníkem, Občanským zákoníkem 40/1964, Sb. a Zákonem o ochraně spotřebitele 634/1992, Sb. ve znění příslušných novel. Kupující převzetím zboží od prodávajícího nebo přepravce souhlasí s tímto uvedeným reklamačním řádem.

2. Kupující je povinen ve vlastním zájmu zajistit prohlídku předmětu plnění co nejdříve po převzetí předmětu plnění. Jestliže kupující předmět plnění neprohlédne anebo nezařídí, aby byl prohlédnut v době přechodu nebezpečí škody na předmětu plnění, může uplatnit nároky z vad zjistitelných při této prohlídce, jen když prokáže, že tyto vady měl předmět plnění již v době přechodu nebezpečí škody na předmětu plnění. Případné zjištěné vady musí kupující vždy uplatnit u dodavatele bez zbytečného odkladu, jinak je dodavatel odpovědnosti zproštěn.

Záruka

3. Minimální doba záruky na nové zboží je 24 měsíců pro spotřebitele a u vybraných výrobků je navíc prodloužena nad zákonem stanovenou lhůtu. Záruční doba na dodané zboží začíná dnem převzetí zboží zákazníkem a prodlužuje se o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravě. Po vyřízení oprávněné reklamace se záruční doba prodlužuje o dobu trvání reklamace. (Doba trvání reklamace počíná dnem následujícím po přijetí zboží a končí dnem vyřízení reklamace. Nikoliv až dnem vyzvednutí zboží zákazníkem.) V případě neoprávněné reklamace se záruční doba neprodlužuje. Byla-li reklamace zboží v zákonné záruční lhůtě vyřízena výměnou zboží za nové, záruka se obnovuje v plné výši, od okamžiku kdy kupující dostane nový záruční list s novým sériovým číslem.

4. V případě, že bylo zboží zakoupeno podnikatelem (IČO), a existuje pro něj autorizovaný servis, uplatňuje kupující  reklamaci přímo, pokud možno v autorizovaném servise.

5. Záruka se nevztahuje na následující případy:

a) vady vzniklé použitím nesprávného nebo vadného programového vybavení, nesprávného spotřebního materiálu a případné škody v důsledku toho vzniklé, b) vady vzniklé špatnou obsluhou, neodborným, nebo nepřiměřeným zacházením, použitím a instalací, které jsou v rozporu s uživatelskou příručkou, nebo poškozením účinky přepětí v rozvodné síti a na poškození zařízení způsobené nadměrným mechanickým opotřebením, c) na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním. (u věcí prodávaných za nižší cenu se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána) d) Dále se záruka nevztahuje na poškození vzniklá: - mechanickým poškozením zboží - elektrickým přepětím (viditelně spálené součástky nebo plošné spoje), - používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy kancelářskému prostředí, - neodbornou instalací, zacházením, obsluhou, nebo zanedbáním péče o zboží, - pokud bylo zboží nebo jeho část poškozeno počítačovým virem, - pokud se závada projevuje pouze u software, u kterého není zákazník schopen doložit legální způsob nabytí, nebo použitím neautorizovaného software a spotřebního materiálu - zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci nebo všeobecnými zásadami, - provedením nekvalifikovaného zásahu či změnou parametrů, - zboží, které bylo upravováno zákazníkem (nátěry, ohýbání atd.), - při chybně provedeném upgrade biosu, firmware, - zboží bylo poškozeno přírodními živly nebo vyšší mocí.

6. Záruka se vztahuje na vady materiálu, funkční vady, vady vzniklé při výrobě, dopravě, montáži nebo instalaci zboží, provedené pracovníky prodávajícího.

7. Prodávající nenese odpovědnost za případné problémy vzniklé v důsledku omezené funkčnosti aplikací, které nejsou vhodné (t.j. nejsou vytvořeny) pro objednaný operační systém. Dále prodávající negarantuje plnou kompatibilitu prodaných součástí s jinými, pracovníky prodávajícího neschválenými součástmi, ani se softwarovými aplikacemi, jejichž funkčnost nebyla kupujícím výslovně požadována v písemné objednávce.

8. V případě softwarového zboží se záruka vztahuje výhradně na fyzickou čitelnost médií (t.j.média nesmí být poškrábána apod.). Okamžikem odstranění ochranných prostředků (fólie, pečeti, otevření obálky apod.) se kupující stává oprávněným uživatelem softwarového produktu a akceptuje licenční ujednání výrobce software.

9. Prodávající neručí kupujícímu za vady způsobené ztrátou dat. Je povinností kupujícího zabezpečit si při předání počítačového systému nebo zařízení pro ukládání dat k opravě odpovídající zálohy potřebných dat a zabránit jejich možnému zneužití nebo poškození. Prodávající doporučuje kupujícímu provádět systematické zálohování uživatelských dat na vhodném zařízení (např ZIP, CD, DVD, diskety....).

10. LCD display

Norma ISO 13406-2 - Jelikož se každý LCD displej skládá z minimálně 2,35 milionů subpixelů nebo tranzistorů (15"), není z hlediska výrobních technologií prakticky možné předcházet ztrátám pixelů. Do prodeje mohou být dány LCD s maximálně deseti vadnými pixely. Norma stanovuje v souvislosti s vadnými pixely následující třídy:

Jsou rozděleny do čtyř tříd, tří typů vadných pixelů a dvou frekvenčních kritérií. Vadné pixely se mohou vyskytnout jako zářivé pixely, černé pixely nebo ztráta subpixelů (nebo blikající pixely). Frekvenční kritéria rozlišují zaprvé počet bílých nebo černých pixelů vyskytujících se v konkrétní oblasti (klastru) a zadruhé ztráty subpixelů nebo blikající pixely vyskytující se v klastru. Čtyři třídy určují maximální povolený počet chyb u každého typu vadných pixelů. LCD displeje značky ADI, SONY, EIZO a většina dalších LCD na našem trhu jsou zařazeny do třídy II. To znamená jestliže je počet těchto vadných bodů menší než deset, (2xTyp1, 2xTyp2 a 5xTyp3 = 2 černé body + 2 bílé body + 5 barevných bodů = max. 9 vadných) nevzniká zákazníkovi nárok na výměnu nebo reklamaci LCD displeje. V případě většího počtu vadných pixelů kontaktujte autorizovaný servis Vašeho LCD, případně prodejce.

Způsob reklamace

11. Při uplatnění reklamace je nutno předložit reklamovaný předmět plnění (nebo jeho reklamovanou část, je-li to účelné - takový případ je nutno předem konzultovat s dodavatelem; dále jen "reklamovaný předmět"). Spotřebitel ve vlastním zajmu na rychlém vybavení reklamace předloží spolu s reklamovaným předmětem fakturu dokládající uzavření kupní smlouvy ohledně reklamovaného předmětu plnění, dodací list nebo výdejku včetně uvedených sériových čísel jednotlivých součástí předmětu plnění (to se nevztahuje na zapečetěné sestavy PC), případně i zvláštní certifikát, záruční list nebo záruční kartu, které slouží k provedení reklamace v autorizovaných servisních střediscích výrobců. (Upozornění: V určitých případech je bez záruční karty, která je součástí dodávky zboží, provedení záruční opravy nemožné - záruční kartu si proto ve vlastním zájmu pečlivě uschovejte). Zákazník si náklady na přepravu zboží hradí sám. V případě potvrzení oprávněnosti reklamace má zákazník nárok požadovat náhradu přiměřených nákladů vzniklých dopravou reklamovaného zboží.

12. V případě uplatnění reklamace si spotřebitel ve vlastním zájmu vede tak, aby bylo zboží zabaleno do vhodného obalového materiálu vyhovujícího nárokům přepravy daného zboží, nejlépe do obalu originálního a to z důvodu nebezpečí možného poškození zboží. Dodavatel není povinen přijmout k reklamaci předmět plnění, nepředá-li jej odběratel s požadovanými součástmi a příslušenstvím.

13. Přesné označení vytýkaných vad a specifikaci práv, která odběratel vůči dodavateli uplatňuje, je třeba dodavateli sdělit hned na počátku při uplatnění reklamace, nejpozději před předáním reklamovaného předmětu dodavateli.

14. Dodavatel po prozkoumání předložených dokladů a zběžné prohlídce reklamovaného předmětu

a) uzná reklamaci jako oprávněnou a na místě ji vyřídí; není-li možné oprávněnou reklamaci na místě vyřídit, přijme reklamovaný předmět do reklamačního řízení, v jehož průběhu dojde bez zbytečného prodlení k vyřízení oprávněné reklamace; o převzetí reklamovaného předmětu vystaví dodavatel odběrateli písemný doklad, jehož správnost potvrdí obě smluvní strany svými podpisy, b) na místě odmítne reklamaci jako neoprávněnou a reklamovaný předmět odběrateli vrátí, c) přijme reklamovaný předmět k odbornému posouzení, na základě jehož výsledků bude reklamace buďto uznána jako oprávněná a v rámci reklamačního řízení bez zbytečného prodlení vyřízena, nebo bude odmítnuta; o převzetí reklamovaného předmětu vystaví dodavatel odběrateli písemný doklad, jehož správnost potvrdí obě smluvní strany svými podpisy; o způsobu vyřízení reklamace (uznání reklamace jako oprávněné nebo odmítnutí reklamace jako neoprávněné) vyrozumí dodavatel odběratele předem dohodnutým způsobem (písemně nebo některým z dálkových komunikačních prostředků).

15. Prodávající může od kupujícího požadovat kompletní příslušenství, které obdržel zákazník při koupi zařízení. Při nedodání příslušenství na základě tohoto požadavku, může být reklamace zamítnuta. Kompletním příslušenstvím můžou být myšleny sluchátka, instalační CD, přidané kabely, napájecí adaptér, dálkový ovladač atd..

16. V případě oprávněných reklamací může dodavatel postupovat tímto nadstandardním způsobem:

a) V případě odstranitelných vad přednostně prodávající odstraní závadu výměnou reklamovaného předmětu, případně jeho součásti, za nový předmět (resp. jeho součást) téhož typu. Není-li tento postup možný, může zákazník žádat přiměřenou slevu z ceny předmětu plnění nebo od smlouvy odstoupit.

b) V případě, že nelze vyřešit reklamaci neodstranitelné vady bránící v řádném užívání předmětu plnění postupem podle bodu a), má zákazník právo od smlouvy odstoupit. Prodávající vrátí zákazníkovi cenu předmětu plnění. Totéž platí i v případě, že jde o vady odstranitelné, jestliže však zákazník nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad zboží řádně užívat. Jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li zákazník výměnu zboží, má právo na přiměřenou slevu z ceny zboží nebo může od smlouvy odstoupit.

V případě postupu podle bodu b) je odběratel povinen předat dodavateli kompletní předmět plnění, včetně příslušenství a dokumentace, smluvní strany si v tomto případě vrátí vzájemná plnění dle zásad o bezdůvodném obohacení.

17. O možnosti převzít reklamovaný předmět z reklamačního řízení (jak v případě kladně vyřízené reklamace, tak v případě odmítnutí reklamace jako neoprávněné) vyrozumí dodavatel odběratele předem dohodnutým způsobem (písemně nebo některým z dálkových komunikačních prostředků).

18. Reklamovaný předmět vydá dodavatel po vyřízení reklamace pouze při předložení originálu potvrzení o převzetí zboží.

19. Nevyzvedne-li si odběratel reklamovaný předmět po vyrozumění ze strany dodavatele dle bodu 18., je dodavatel oprávněn postupovat obdobně, jako podle ustanovení v obchodních podmínkách dodavatele.

20. V případě neoprávněné reklamace má dodavatel právo vyúčtovat odběrateli částku odpovídající účelně vynaloženým nákladům na reklamační postup (platí v případě právnické osoby).

21. Reklamace zboží
Reklamaci zboží nakoupeného přes Internet je nutno uplatnit

a) U autorizovaných servisů příslušných značek. U zboží, u kterého dodavatel/dovozce zajišťuje reklamaci přes autorizovaný servis v ČR, je k urychlení reklamačního řízení výhodnější řešit reklamaci tímto způsobem. U většiny případů je nutné vedle dodacího listu autorizovanému servisu dodat i záruční list od výrobce/dovozce.

b) V reklamačním oddělení Internetového obchodu.

V případě jakéhokoliv dotazu nás kontaktujte na čísle: 311 685 759

V ostatních případech je vyřizování reklamace mimo provozovny dodavatele a autorizovaných subjektů zpoplatněno jako placená služba dle aktuálních ceníků.

22. Značkové zboží se zajištěným autorizovaným servisem pro ČR
U převážné většiny dodávaného značkového zboží je servis u jednotlivých značek zajišťován přes síť autorizovaných servisů této značky v ČR. Seznam autorizovaných servisů je uveden ve zvláštním seznamu (většinou přímo na záručním listě) nebo si jej lze vyžádat u dodavatele. V případě reklamace takového zboží je nejrychlejší způsob reklamace obrátit se přímo na autorizovaný servis, možností je také předat zboží dodavateli na zprostředkování servisu, avšak vždy spolu s dokladem prokazujícím oprávnění k reklamaci (doporučujeme originál záručního listu výrobce nebo dovozce), bez kterého nelze reklamaci uplatnit.

23. Reklamace poškozené zásilky přepravcem
Před převzetím zboží od přepravní společnosti si pečlivě překontrolujte stav balíku. V případě nějakého podezření si nechte sepsat ihned na místě "Zápis o škodě" Zjistíte li závadu později, volejte ihned přepravní společnost, která Vám zboží přivezla a žádejte sepsání zápisu o škodě dodatečně. Nejpozději však do 24 hodin. Reklamované zboží spolu se zápisem o škodě nám zašlete neprodleně na naše reklamační středisko.

24. Skladné a náklady spojené s neoprávněnou reklamací
Při nevyzvednutí reklamace do 30 dnů po termínu ukončení opravy nebo při nevyzvednutí produktu v případě neoprávněné reklamace, může být kupujícímu účtováno skladné ve výši 40 Kč bez DPH za každý započatý kalendářní den. Prodejce je oprávněn produkt nevydat, dokud nebude uhrazena celá částka za opravu, případně skladné. V případě, že tato částka převýší aktuální prodejní cenu produktu je prodejce oprávněn produkt prodat a vzniklé náklady takto pokrýt.

Seznam autorizovaných servisů

ke stažení ve formátu XLS (25kB)